REALIZACJE

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 1 od węzła Kobierzyce Północ (z węzłem) do węzła Kobierzyce Południe (z węzłem) o długości ok. 7,5 km

Pełnienie Usługi polega w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, a także współpracy z Zamawiającym.

W ramach inwestycji wykonane zostaną w szczególności następujące Roboty:

1) budowę drogi ekspresowej S8,
2) węzły drogowe: „Kobierzyce Południe” i „Kobierzyce Północ”,
3) Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Królikowice,
4) Obwody Utrzymania /Drogi (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi - nie dotyczy,
5) obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
6) urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno– naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
7) oświetlenie drogowe,
8) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
- właściwości gruntów, skał i materiałów, w tym materiałów antropogenicznych (nasypów niekontrolowanych);
- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 kPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
- wartości granicznych odkształceń;
- wymagań określonych w polskich normach;
- właściwości nasypów niekontrolowanych spowodowanych działalnością człowieka takich jak wyrobiska kopalni kruszyw, legalne i nielegalne składowiska odpadów wraz z ich usunięciem i utylizacją tych odpadów oraz rekultywacją terenu.

Międzylesie
Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 33 - ul. Waryńskiego, polegająca na: rozbiórce istniejącego obiektu mostowego, budowie nowego obiektu mostowego, rozbudowie drogi krajowej nr 33 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Piechowice
Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra-Szklarska Poręba w km 13,748

Zamawiającym jest Gmina Miejska Piechowice.

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części Polski, w miejscowości Piechowice , w ciągu drogi gminnej.
Projektowany obiekt znajduje się nad czynną, jednotorową linia kolejowa nr 311 relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba.
Ze względu na zły stan techniczny wiadukt został rozebrany. Istniejący układ drogowy został zabezpieczony betonowymi barierami.

Zakres robót dla całego zadania obejmuje :

 • budowę nowego ustroju nośnego z belek prefabrykowanych typu Kujan,
 • budowę nowych podpór,
 • przebudowę drogi na dojazdach do wiaduktu oraz budowę chodnika,
 • wykonanie schodów skarpowych, umocnienie i reprofilację skarp.

 

 

Kędzierzyn - Koźle
Remont mostu nad rz. Odrą w ciągu DK nr 40b w km 3+144

Zamawiającym jest GDDKiA Oddział Opole. Remont dotyczy całościowego wzmocnienia przęsła nurtowego, przęsła przylegającego i wykonania całościowej iniekcji rys na całym obiekcie.

W wyniku przeprowadzonej analizy naprężeń głównych występujących na poszczególnych powierzchniach średników stwierdzono, że na znacznej części z nich występuje naprężenie zbliżone lub większe od wytrzymałości betonu. Wartości te przełożyły się na powstanie rys na powierzchni środników wpływając zarówno na stateczność jak i trwałość ustroju nośnego. W związku z powyższym konieczne jest wzmocnienie/ naprawa omawianych stref ustroju nośnego w
celu zabezpieczenie go przed postępującym procesem zarysowania i zapewnienia dalszej trwałości. Jako wzmocnienie uszkodzonych środników zaprojektowano zastosowanie sprężanych taśm kompozytowych z włókien węglowych, naklejanych na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie środników w
kierunku prostopadłym do powstałych rys.

Skorogoszcz
Remont podwieszenia obiektu mostowego zlokalizowanego nad rz. Nysa Kłodzka w ciągu DK 94 w km 160 + 886

Zamawiającym jest GDDKiA Oddział Opole. Istniejący most, podlegający pracom remontowym, zlokalizowany jest nad rz. Nysa Kłodzka w ciągu DK 94. Został wybudowany w 2005r, jest zatem eksploatowany od 16 lat. Zakłada się, że w chwili obecnej należy przeprowadzić prace remontowe systemu podwieszenia. Stwierdza się, że ogólny stan zewnętrznych elementów podwieszenia jest niepokojący i niedostateczny oraz wymagane jest przeprowadzenia prac remontowych.

Prace remontowe polegają na:

 • oczyszczeniu z osadów, zanieczyszczeń i produktów korozji poszczególnych elementów systemu podwieszenia,
 • usunięciu i odtworzeniu uszczelnień,
 • odtworzeniu zabezpieczeń antykorozyjnych.

W ramach prac diagnostycznych należy wykonać:

 • inspekcję przestrzeni wewnątrz stref zakotwień po ich otwarciu,
 • inspekcję wewnątrz rur osłonowych,
 • ocenę elementów want

 

 

Modernizacja przejścia podziemnego na stacji Nakło nad Notecią na linii kolejowej nr 18

Zamawiającym jest PKP PLK Zakład Lini Kolejowych w Bydgoszczy. Projekt ma na celu rozbiórkę istniejącego przejścia pod torami oraz budowę nowego przejścia, łączącego budynek dworca PKP z peronami kolejowymi z parkingiem ,,Park and Ride” przy ulicy Nowej w miejscowości Nakło nad Notecią.

Niniejszy projekt obejmuje następujący zakres robót:
- rozbiórka istniejącej konstrukcji przejścia pod torami (części przelotowej, schodów żelbetowych, zadaszeń schodów prowadzących na perony 1 i 2);
- wykonanie nowej konstrukcji przejścia pod torami,
- wykonanie nowych schodów żelbetowych prowadzących na perony (1, 2, przy budynku stacji),
- wykonanie nowych schodów żelbetowych prowadzących na parking „Park and Ride”,
- wykonanie wzmocnienia typu „Jet-Grouting” pod istniejącymi budynkami,
- wykonanie nowych schodów żelbetowych prowadzących na ul. Dworcową,
- wykonanie szybów windowych i wind,
- wykonanie pomieszczenia przepompowni,
- wykonanie zadaszeń biegów schodowych i szybów windowych (zadaszenie przy budynku stacji wg. odrębnego opracowania),

- wykonanie nowego systemu odwodnienia (przejścia pod torami, zadaszeń),
- wykonanie okładzin ścian i sufitów,
- wykonanie nawierzchni przejścia,
- przerobienie, odnowienie i montaż istniejących pochwytów balustrad,
Projekt branży przejścia pod torami powstał w koordynacji i w zgodności z pozostałymi branżami.

 

Szklarska Poręba
Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szklarskiej Porębie

Zamawiającym jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

Branża drogowa :

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Szklarskiej Porębie w centrum miasta na ul. 1go Maja ( na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w km 0+000 do 0+561 ). Jest to teren o charakterze wypoczynkowym (małe pensjonaty – kwatery do wynajęcia) oraz mieszkaniowym (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna). Projekt zakłada wykonanie jezdni o szerokości 6,00 m, obramowanej krawężnikiem kamiennym na odcinku od DK Nr 3 do ul. Turystycznej. Na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Kilińskiego jezdnia o szerokości 6,00 m zaprojektowana jest w jednym poziomie z chodnikiem, co stanowi powierzchnię deptaka. Jezdnia od chodnika oddzielona jest ściekiem kamiennym. Na całym odcinku jezdnia oraz chodniki zaprojektowano z kostki kamiennej. Wloty do ul. 1-go Maja projektowane są z mieszanki mineralno-asfaltowej i obramowane krawężnikiem betonowym.

Branża mostowa:

Zaprojektowano obiekt mostowy z belek prefabrykowanych o schemacie statycznym jednoprzęsłowym swobodnie podpartym. Ustrój niosący z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan NG 18W/890 oparty jest na podporach za pośrednictwem łożysk elastomerowych. Wysokość belek strunobetonowych wynosi 75 cm. Na belkach zaprojektowano monolityczną płytę żelbetową o grubości 13cm, zespoloną z belkami prefabrykowanymi.

Wrocław
Naprawa dolnego rygla pylonu Mostu Rędzińskiego

Zadanie związane jest ze sprawowaniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego z weryfikacją dokumentacji projektowej. Zamawiającym jest GDDKiA Oddział Wrocław. Remont Mostu Rędzińskiego polega na regulacji want wraz z odciążeniem rygla oraz pracami zabezpieczającymi.

Remont nawierzchni betonowej autostrady A4 pomiędzy km 51+640 a km 61+700

Zadanie realizowane dla GDDKiA Oddział Wrocław w terminie od 24.06.2022r. do 31.08.2022r. Usługa polegała na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu nawierzchni betonowej autostrady A4. Zadanie realizowane było w trybie zaprojektuj i zbuduj. Wartość inwestycji na roboty budowlane wyniosła 3,5 miliona złotych brutto.

Dąbrowa
Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95+294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132”. Zamawiający GDDKiA Oddział Opole. Wartość inwestycji 19 785 000,00 zł brutto. Okres realizacji wrzesień 2021-listopad 2022 roku.

Przedmiotem całej inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa w woj. opolskim w zakresie od km 95+036 do km 95+671, tj. na odcinku 635 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowie drogi towarzyszy rozbiórka istniejącego wiaduktu w km 95+294 i wykonanie nowego wiaduktu w km 95+301 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132 Opole Zachodnie – Dąbrowa Niemodlińska. Oś nowego wiaduktu krzyżować się będzie z linią kolejową nr 132 pod kątem 42,5o w km 111,736. Wszystkie prace związane z budową nowego oraz rozbiórką istniejącego wiaduktu odbywać się będą w przedziale kilometrażu 111,675 – 111,798. Projektowany obiekt służy do bezpośredniego przeprowadzania ruchu kołowego w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa nad linią kolejową nr 132 (Bytom – Wrocław Główny).
Parametry techniczno – geometryczne wiaduktu nad linią kolejową:
Długość całkowita: 86,50 m
Długość konstrukcji nośnej: 44,10 m
Rozpiętość teoretyczna przęsła w osiach podpór: 41,60 m
Wiadukt zaprojektowano w formie ustroju płytowo – belkowego (dźwigary Langera), jednoprzęsłowego, zespolonego. Dwa, stalowe dźwigary Langera o przekroju skrzynkowym zmiennej wysokości, połączone stalowymi poprzecznicami o przekroju dwuteowym współpracującymi z żelbetową płytą betonową zostały oparte, za pomocą łożysk garnkowych, na żelbetowych przyczółkach. Wiadukt posadowiony jest pośrednio za pośrednictwem pali prefabrykowanych.

referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Rozbiórka istniejącego
oraz budowa nowego
mostu nad rz. Osobłoga
w ciągu drogi krajowej
nr 40 w km 39+535 w
m. Mochów”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Kompleksowy nadzór
nad Bieżącym Utrzymaniem
Obiektów Inżynierskich
na terenie administrowanym
przez GDDiK O/Wrocław,
Rejon we Wrocławiu”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Przebudowa przepustu
drogowego w ciągu
drogi krajowej nr 40
w miejscowości Łąka
Prudnicka”

szczegóły

zapraszamy do
kontaktu

  Kompleksowe zarządzanie inwestycjami oraz nadzór inwestorski. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z inwestorami prywatnym i publicznymi. POSCON - Twoja inwestycja w dobrych rękach.  
  PosCon Sp. z o.o. | Leszczynowa 10E, 80-175 Gdańsk
  Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności:
  Hutnicza 10/4, 58-580 Szklarska Poręba
  Copyrights 2022 by Poscon
  powered by getknow