REALIZACJE

Szklarska Poręba
Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szklarskiej Porębie

Branża drogowa :

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Szklarskiej Porębie w centrum miasta na ul. 1go Maja ( na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w km 0+000 do 0+561 ). Jest to teren o charakterze wypoczynkowym (małe pensjonaty – kwatery do wynajęcia) oraz mieszkaniowym (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna). Projekt zakłada wykonanie jezdni o szerokości 6,00 m, która obramowana będzie krawężnikiem kamiennym na odcinku od DK Nr 3 do ul. Turystycznej. Na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Kilińskiego jezdnia o szerokości 6,00 m będzie w jednym poziomie z chodnikiem, co stanowić będzie powierzchnię deptaka. Jezdnia od chodnika oddzielona będzie ściekiem kamiennym. Na całym odcinku jezdnia oraz chodniki wykonana będzie z kostki kamiennej. Wloty do ul. 1-go Maja projektowane są z mieszanki mineralno-asfaltowej i obramowane będą krawężnikiem betonowym.

Branża mostowa:

Zaprojektowano obiekt mostowy z belek prefabrykowanych o schemacie statycznym jednoprzęsłowym swobodnie podpartym. Ustrój niosący z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan NG 18W/890 oparty jest na podporach za pośrednictwem łożysk elastomerowych. Wysokość belek strunobetonowych wynosi 75 cm. Na belkach wykonana będzie monolityczna płyta żelbetowa o grubości 13cm zespolona z belkami prefabrykowanymi, a końce prefabrykowanych belek będą zatopione w monolitycznych poprzecznicach.

Wrocław
Naprawa dolnego rygla pylonu Mostu Rędzińskiego

Zadanie związane jest ze sprawowaniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego z weryfikacją dokumentacji projektowej. Zamawiającym jest GDDKiA Oddział Wrocław. Remont Mostu Rędzińskiego polega na regulacji want wraz z odciążeniem rygla oraz pracami zabezpieczającymi.

Remont nawierzchni betonowej autostrady A4 pomiędzy km 51+640 a km 61+700

Zadanie realizowane dla GDDKiA Oddział Wrocław w terminie od 24.06.2022r. do 31.08.2022r. Usługa polegała na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu nawierzchni betonowej autostrady A4. Zadanie realizowane było w trybie zaprojektuj i zbuduj. Wartość inwestycji na roboty budowlane wyniosła 3,5 miliona złotych brutto.

Dąbrowa
Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95+294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132”. Zamawiający GDDKiA Oddział Opole. Wartość inwestycji 19 785 000,00 zł brutto. Okres realizacji wrzesień 2021-listopad 2022 roku.

Przedmiotem całej inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa w woj. opolskim w zakresie od km 95+036 do km 95+671, tj. na odcinku 635 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowie drogi towarzyszy rozbiórka istniejącego wiaduktu w km 95+294 i wykonanie nowego wiaduktu w km 95+301 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132 Opole Zachodnie – Dąbrowa Niemodlińska. Oś nowego wiaduktu krzyżować się będzie z linią kolejową nr 132 pod kątem 42,5o w km 111,736. Wszystkie prace związane z budową nowego oraz rozbiórką istniejącego wiaduktu odbywać się będą w przedziale kilometrażu 111,675 – 111,798. Projektowany obiekt służy do bezpośredniego przeprowadzania ruchu kołowego w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa nad linią kolejową nr 132 (Bytom – Wrocław Główny).
Parametry techniczno – geometryczne wiaduktu nad linią kolejową:
Długość całkowita: 86,50 m
Długość konstrukcji nośnej: 44,10 m
Rozpiętość teoretyczna przęsła w osiach podpór: 41,60 m
Wiadukt zaprojektowano w formie ustroju płytowo – belkowego (dźwigary Langera), jednoprzęsłowego, zespolonego. Dwa, stalowe dźwigary Langera o przekroju skrzynkowym zmiennej wysokości, połączone stalowymi poprzecznicami o przekroju dwuteowym współpracującymi z żelbetową płytą betonową zostały oparte, za pomocą łożysk garnkowych, na żelbetowych przyczółkach. Wiadukt posadowiony jest pośrednio za pośrednictwem pali prefabrykowanych.

Piechowice
Budowa wiaduktu nad linią PKP

Pełnienie usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.t.: “Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 3 koło miejscowości Piechowice”. Zamawiający GDDKiA Oddział Wrocław. Wartość inwestycji 7 000 000,00 zł brutto. Okres realizacji grudzień 2021 – lipiec 2023 roku
Zadanie polega na wybudowaniu drogi objazdowej wraz z wiaduktem tymczasowym nad linią PKP, rozbiórką istniejącego wiaduktu oraz budową całkowicie nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 3 nad linią kolejową relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba. Inwestycja prowadzona jest w terenie górzystym, a podłoże stanowi grunt skalisty.

Ścinawa
Remont mostu nad Odrą

Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i droga objazdową. Zamawiający GDDKiA Oddział Wrocław. Wartość inwestycji 29 000 000,00 zł brutto. Okres realizacji wrzesień 2019 – sierpień 2022 roku.

Kontrakt polega na zaprojektowaniu i remoncie istniejącego mostu nad rzeką Odrą w m. Ścinawa. Remontowany most znajduje się pod opieką Konserwatora Zabytków i ma łącznie 500 m długości. Most ma prawie 120-letnią historię. Był wielokrotnie naprawiany (na skutek poważnych uszkodzeń powstałych w wyniku działań wojennych lub innych uszkodzeń eksploatacyjnych o charakterze mechanicznym) i przebudowywany. W ramach Kontraktu uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano most tymczasowy usytuowany równolegle do istniejącego mostu. Po przełożeniu ruchu na most tymczasowy w maju 2021 roku rozpoczęto prace remontowe na Moście Głównym. Remont polega głównie na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej ustroju niosącego wraz z kompleksową wymianą żelbetowej płyty pomostowej. W celu wykonania żelbetowej płyty pomostowej zastosowano deskowanie tracone w postaci zabezpieczonych antykorozyjnie blach trapezowych. Zastosowano całkowicie prefabrykowane nowe wsporniki chodnikowe. Most będzie posiadał nową izolację pomostu oraz nawierzchnię. W ramach remontu wykonano odnowę istniejących powłok malarskich z zastosowaniem technologii polegającej na pozostawieniu istniejących powłok o dobrej przyczepności.

Wronki-Słonice
Modernizacja linii kolejowej

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja Linii Kolejowej E59: Modyfikacja systemów torowych i infrastruktury towarzyszącej na odcinku Wronki-Słonice”. Zmawiający: PKP PLK SA. Wartość inwestycji 1 350 000 000,00 zł brutto. Okres realizacji styczeń 2020 – lipiec 2023 roku.

Kontrakt oparty jest na warunkach kontraktowych FIDIC i obejmuje modernizację trzech odcinków torowych o łącznej długości 80 km. W rakach Kontraktu realizowana jest nowa infrastruktura sterowania ruchem kolejowym. Roboty budowlane na Kontrakcie realizuje równolegle trzech Wykonawców: dwóch Wykonawców torowych oraz jeden Wykonawca w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Wrocław
Nadzór nad bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich

Kompleksowy nadzór nad Bieżącym Utrzymaniem Obiektów Inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Wrocław. Zamawiający: GDDKiA Oddział Wrocław
Umowa na nadzór nad Bieżącym Utrzymaniem Obiektów Inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Wrocław została podpisana z tutejszym oddziałem GDDKiA. Nadzór prowadzony był w okresie wrzesień 2020 – grudzień 2021 roku.

Lubań
Remont kładki dla pieszych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania remont uszkodzonej Kładki dla pieszych w km 375+057 w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Lubań”. Zamawiający: GDDKiA Oddział Wrocław.

Umowa na sprawowanie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej została podpisana z GDDKiA Oddział Wrocław. Ze względu na uszkodzenie pomostu Kładki przez pojazd ponadgabarytowy Nadzór Budowlany wydał decyzję o wyłączeniu obiektu z użytkowania oraz konieczności jego remontu. Po weryfikacji dokumentacji projektowej został wykonany remont ustroju nośnego wraz z naprawą uszkodzonego przęsła. Odbiór końcowy inwestycji został przeprowadzony w listopadzie 2021 roku.

Łąka Prudnicka
Przebudowa przepustu drogowego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka”. Zamawiający: GDDKiA Oddział Opole
Umowa na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego została podpisana z GDDKiA Oddział Opole. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka. Wraz z przebudową przepustu została wymieniona nawierzchnia drogi krajowej z przebudową sieci teletechnicznej. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w lipcu 2021 roku.

referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Rozbiórka istniejącego
oraz budowa nowego
mostu nad rz. Osobłoga
w ciągu drogi krajowej
nr 40 w km 39+535 w
m. Mochów”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Kompleksowy nadzór
nad Bieżącym Utrzymaniem
Obiektów Inżynierskich
na terenie administrowanym
przez GDDiK O/Wrocław,
Rejon we Wrocławiu”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Przebudowa przepustu
drogowego w ciągu
drogi krajowej nr 40
w miejscowości Łąka
Prudnicka”

szczegóły

zapraszamy do
kontaktu

  Kompleksowe zarządzanie inwestycjami oraz nadzór inwestorski. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z inwestorami prywatnym i publicznymi. POSCON - Twoja inwestycja w dobrych rękach.  
  PosCon Sp. z o.o. | Leszczynowa 10E, 80-175 Gdańsk
  Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności:
  Hutnicza 10/4, 58-580 Szklarska Poręba
  Copyrights 2022 by Poscon
  powered by getknow