REALIZACJE

Piechowice
Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra-Szklarska Poręba w km 13,748

Zamawiającym jest Gmina Miejska Piechowice.

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części Polski, w miejscowości Piechowice , w ciągu drogi gminnej.
Projektowany obiekt znajduje się nad czynną, jednotorową linia kolejowa nr 311 relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba.
Ze względu na zły stan techniczny wiadukt został rozebrany. Istniejący układ drogowy został zabezpieczony betonowymi barierami.

Zakres robót dla całego zadania obejmuje :

 • budowę nowego ustroju nośnego z belek prefabrykowanych typu Kujan,
 • budowę nowych podpór,
 • przebudowę drogi na dojazdach do wiaduktu oraz budowę chodnika,
 • wykonanie schodów skarpowych, umocnienie i reprofilację skarp.

 

 

Kędzierzyn - Koźle
Remont mostu nad rz. Odrą w ciągu DK nr 40b w km 3+144

Zamawiającym jest GDDKiA Oddział Opole. Remont dotyczy całościowego wzmocnienia przęsła nurtowego, przęsła przylegającego i wykonania całościowej iniekcji rys na całym obiekcie.

W wyniku przeprowadzonej analizy naprężeń głównych występujących na poszczególnych powierzchniach średników stwierdzono, że na znacznej części z nich występuje naprężenie zbliżone lub większe od wytrzymałości betonu. Wartości te przełożyły się na powstanie rys na powierzchni środników wpływając zarówno na stateczność jak i trwałość ustroju nośnego. W związku z powyższym konieczne jest wzmocnienie/ naprawa omawianych stref ustroju nośnego w
celu zabezpieczenie go przed postępującym procesem zarysowania i zapewnienia dalszej trwałości. Jako wzmocnienie uszkodzonych środników zaprojektowano zastosowanie sprężanych taśm kompozytowych z włókien węglowych, naklejanych na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie środników w
kierunku prostopadłym do powstałych rys.

Skorogoszcz
Remont podwieszenia obiektu mostowego zlokalizowanego nad rz. Nysa Kłodzka w ciągu DK 94 w km 160 + 886

Zamawiającym jest GDDKiA Oddział Opole. Istniejący most, podlegający pracom remontowym, zlokalizowany jest nad rz. Nysa Kłodzka w ciągu DK 94. Został wybudowany w 2005r, jest zatem eksploatowany od 16 lat. Zakłada się, że w chwili obecnej należy przeprowadzić prace remontowe systemu podwieszenia. Stwierdza się, że ogólny stan zewnętrznych elementów podwieszenia jest niepokojący i niedostateczny oraz wymagane jest przeprowadzenia prac remontowych.

Prace remontowe polegają na:

 • oczyszczeniu z osadów, zanieczyszczeń i produktów korozji poszczególnych elementów systemu podwieszenia,
 • usunięciu i odtworzeniu uszczelnień,
 • odtworzeniu zabezpieczeń antykorozyjnych.

W ramach prac diagnostycznych należy wykonać:

 • inspekcję przestrzeni wewnątrz stref zakotwień po ich otwarciu,
 • inspekcję wewnątrz rur osłonowych,
 • ocenę elementów want

 

 

Modernizacja przejścia podziemnego na stacji Nakło nad Notecią na linii kolejowej nr 18

Zamawiającym jest PKP PLK Zakład Lini Kolejowych w Bydgoszczy. Projekt ma na celu rozbiórkę istniejącego przejścia pod torami oraz budowę nowego przejścia, łączącego budynek dworca PKP z peronami kolejowymi z parkingiem ,,Park and Ride” przy ulicy Nowej w miejscowości Nakło nad Notecią.

Niniejszy projekt obejmuje następujący zakres robót:
- rozbiórka istniejącej konstrukcji przejścia pod torami (części przelotowej, schodów żelbetowych, zadaszeń schodów prowadzących na perony 1 i 2);
- wykonanie nowej konstrukcji przejścia pod torami,
- wykonanie nowych schodów żelbetowych prowadzących na perony (1, 2, przy budynku stacji),
- wykonanie nowych schodów żelbetowych prowadzących na parking „Park and Ride”,
- wykonanie wzmocnienia typu „Jet-Grouting” pod istniejącymi budynkami,
- wykonanie nowych schodów żelbetowych prowadzących na ul. Dworcową,
- wykonanie szybów windowych i wind,
- wykonanie pomieszczenia przepompowni,
- wykonanie zadaszeń biegów schodowych i szybów windowych (zadaszenie przy budynku stacji wg. odrębnego opracowania),

- wykonanie nowego systemu odwodnienia (przejścia pod torami, zadaszeń),
- wykonanie okładzin ścian i sufitów,
- wykonanie nawierzchni przejścia,
- przerobienie, odnowienie i montaż istniejących pochwytów balustrad,
Projekt branży przejścia pod torami powstał w koordynacji i w zgodności z pozostałymi branżami.

 

Szklarska Poręba
Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szklarskiej Porębie

Zamawiającym jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

Branża drogowa :

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Szklarskiej Porębie w centrum miasta na ul. 1go Maja ( na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w km 0+000 do 0+561 ). Jest to teren o charakterze wypoczynkowym (małe pensjonaty – kwatery do wynajęcia) oraz mieszkaniowym (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna). Projekt zakłada wykonanie jezdni o szerokości 6,00 m, obramowanej krawężnikiem kamiennym na odcinku od DK Nr 3 do ul. Turystycznej. Na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Kilińskiego jezdnia o szerokości 6,00 m zaprojektowana jest w jednym poziomie z chodnikiem, co stanowi powierzchnię deptaka. Jezdnia od chodnika oddzielona jest ściekiem kamiennym. Na całym odcinku jezdnia oraz chodniki zaprojektowano z kostki kamiennej. Wloty do ul. 1-go Maja projektowane są z mieszanki mineralno-asfaltowej i obramowane krawężnikiem betonowym.

Branża mostowa:

Zaprojektowano obiekt mostowy z belek prefabrykowanych o schemacie statycznym jednoprzęsłowym swobodnie podpartym. Ustrój niosący z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan NG 18W/890 oparty jest na podporach za pośrednictwem łożysk elastomerowych. Wysokość belek strunobetonowych wynosi 75 cm. Na belkach zaprojektowano monolityczną płytę żelbetową o grubości 13cm, zespoloną z belkami prefabrykowanymi.

Wrocław
Naprawa dolnego rygla pylonu Mostu Rędzińskiego

Zadanie związane jest ze sprawowaniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego z weryfikacją dokumentacji projektowej. Zamawiającym jest GDDKiA Oddział Wrocław. Remont Mostu Rędzińskiego polega na regulacji want wraz z odciążeniem rygla oraz pracami zabezpieczającymi.

Remont nawierzchni betonowej autostrady A4 pomiędzy km 51+640 a km 61+700

Zadanie realizowane dla GDDKiA Oddział Wrocław w terminie od 24.06.2022r. do 31.08.2022r. Usługa polegała na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu nawierzchni betonowej autostrady A4. Zadanie realizowane było w trybie zaprojektuj i zbuduj. Wartość inwestycji na roboty budowlane wyniosła 3,5 miliona złotych brutto.

Dąbrowa
Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95+294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132”. Zamawiający GDDKiA Oddział Opole. Wartość inwestycji 19 785 000,00 zł brutto. Okres realizacji wrzesień 2021-listopad 2022 roku.

Przedmiotem całej inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa w woj. opolskim w zakresie od km 95+036 do km 95+671, tj. na odcinku 635 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowie drogi towarzyszy rozbiórka istniejącego wiaduktu w km 95+294 i wykonanie nowego wiaduktu w km 95+301 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132 Opole Zachodnie – Dąbrowa Niemodlińska. Oś nowego wiaduktu krzyżować się będzie z linią kolejową nr 132 pod kątem 42,5o w km 111,736. Wszystkie prace związane z budową nowego oraz rozbiórką istniejącego wiaduktu odbywać się będą w przedziale kilometrażu 111,675 – 111,798. Projektowany obiekt służy do bezpośredniego przeprowadzania ruchu kołowego w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa nad linią kolejową nr 132 (Bytom – Wrocław Główny).
Parametry techniczno – geometryczne wiaduktu nad linią kolejową:
Długość całkowita: 86,50 m
Długość konstrukcji nośnej: 44,10 m
Rozpiętość teoretyczna przęsła w osiach podpór: 41,60 m
Wiadukt zaprojektowano w formie ustroju płytowo – belkowego (dźwigary Langera), jednoprzęsłowego, zespolonego. Dwa, stalowe dźwigary Langera o przekroju skrzynkowym zmiennej wysokości, połączone stalowymi poprzecznicami o przekroju dwuteowym współpracującymi z żelbetową płytą betonową zostały oparte, za pomocą łożysk garnkowych, na żelbetowych przyczółkach. Wiadukt posadowiony jest pośrednio za pośrednictwem pali prefabrykowanych.

Piechowice
Budowa wiaduktu nad linią PKP

Pełnienie usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.t.: “Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 3 koło miejscowości Piechowice”. Zamawiający GDDKiA Oddział Wrocław. Wartość inwestycji 7 000 000,00 zł brutto. Okres realizacji grudzień 2021 – lipiec 2023 roku
Zadanie polega na wybudowaniu drogi objazdowej wraz z wiaduktem tymczasowym nad linią PKP, rozbiórką istniejącego wiaduktu oraz budową całkowicie nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 3 nad linią kolejową relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba. Inwestycja prowadzona jest w terenie górzystym, a podłoże stanowi grunt skalisty.

Ścinawa
Remont mostu nad Odrą

Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i droga objazdową. Zamawiający GDDKiA Oddział Wrocław. Wartość inwestycji 29 000 000,00 zł brutto. Okres realizacji wrzesień 2019 – sierpień 2022 roku.

Kontrakt polega na zaprojektowaniu i remoncie istniejącego mostu nad rzeką Odrą w m. Ścinawa. Remontowany most znajduje się pod opieką Konserwatora Zabytków i ma łącznie 500 m długości. Most ma prawie 120-letnią historię. Był wielokrotnie naprawiany (na skutek poważnych uszkodzeń powstałych w wyniku działań wojennych lub innych uszkodzeń eksploatacyjnych o charakterze mechanicznym) i przebudowywany. W ramach Kontraktu uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano most tymczasowy usytuowany równolegle do istniejącego mostu. Po przełożeniu ruchu na most tymczasowy w maju 2021 roku rozpoczęto prace remontowe na Moście Głównym. Remont polega głównie na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej ustroju niosącego wraz z kompleksową wymianą żelbetowej płyty pomostowej. W celu wykonania żelbetowej płyty pomostowej zastosowano deskowanie tracone w postaci zabezpieczonych antykorozyjnie blach trapezowych. Zastosowano całkowicie prefabrykowane nowe wsporniki chodnikowe. Most będzie posiadał nową izolację pomostu oraz nawierzchnię. W ramach remontu wykonano odnowę istniejących powłok malarskich z zastosowaniem technologii polegającej na pozostawieniu istniejących powłok o dobrej przyczepności.

referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Rozbiórka istniejącego
oraz budowa nowego
mostu nad rz. Osobłoga
w ciągu drogi krajowej
nr 40 w km 39+535 w
m. Mochów”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Kompleksowy nadzór
nad Bieżącym Utrzymaniem
Obiektów Inżynierskich
na terenie administrowanym
przez GDDiK O/Wrocław,
Rejon we Wrocławiu”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Przebudowa przepustu
drogowego w ciągu
drogi krajowej nr 40
w miejscowości Łąka
Prudnicka”

szczegóły

zapraszamy do
kontaktu

  Kompleksowe zarządzanie inwestycjami oraz nadzór inwestorski. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z inwestorami prywatnym i publicznymi. POSCON - Twoja inwestycja w dobrych rękach.  
  PosCon Sp. z o.o. | Leszczynowa 10E, 80-175 Gdańsk
  Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności:
  Hutnicza 10/4, 58-580 Szklarska Poręba
  Copyrights 2022 by Poscon
  powered by getknow